Личните данни, които bebestil.bg получава,ще бъдат използвани единствено и само за обслужването на потребителите,за приема и изпълнение на поръчката по закона на Европейския парламент(ЕС) 2016/679 и на Съвета от 27 април2016година,относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

В случай, че смятате, че вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни, са нарушени, Вие може да се обърнете за защита и да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни, с адрес в гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон за информация и контакти – 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg.